Kik

Passend Onderwijs

Elk kind heeft recht op zijn eigen ontwikkeling in zijn eigen tempo. Als er echter sprake is van een sterk afwijkende ontwikkeling, spreken wij van kinderen met speciale behoeften. Het kan zijn dat een kind veel langzamer leert of juist veel sneller dan gemiddeld; ook kan één bepaalde vaardigheid achterblijven. Een kind kan ook opvallend veel moeite hebben met samen spelen of met het omgaan met tegenslag of kritiek.

 

Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet houdt in dat wij als school een zorgplicht hebben en voor iedere leerling met een speciale onderwijsbehoefte, die niet vanuit basisondersteuning geboden kan worden een passend aanbod moeten bieden. Dit kan zijn bij ons op school of toch op een andere school afhankelijk van de onderwijsbehoefte.
Specifieke ondersteuning kan onder andere bestaan uit ondersteuning op sociaal emotioneel gebied, cognitief gebied of taalgebied. Arrangementen hiervoor zijn in ontwikkeling.


Op het moment dat leerlingen in aanmerking komen voor een arrangement in de extra ondersteuning wordt in samenspraak met ouders, indien nodig, een ontwikkelperspectief opgesteld met uitstroomprognose en hieraan verbonden een individueel handelingsplan. Als ouder dient u akkoord te gaan met het individueel handelingsplan.

 

Op onze school zitten echter ook kinderen die buiten de reguliere leerstof om behoefte hebben aan extra uitdaging. Alle scholen van het bestuur van het Openbaar Onderwijs aan de Amstel hebben voor die kinderen voor een gezamenlijke ‘Day a week’ school gezorgd.
Deze ‘Day a week’ school is voor de leerlingen, die op grond van hun prestaties en capaciteiten extra uitdaging nodig hebben en is gehuisvest op een van de scholen van het bestuur.


De kinderen, afkomstig van de verschillende scholen, komen eenmaal per week bijeen en werken onder begeleiding van speciaal daartoe opgeleide leerkrachten met strategiespellen, een stukje uit de krant, een raadsel of aan een probleem waar gezamenlijk over gepraat en gedacht wordt.


Er wordt ook gewerkt aan de verschillende denkstrategieën (het leren leren), aan een project en aan de sociaal emotionele ontwikkeling. De leerlingen schrijven iedere bijeenkomst, de afspraken die gemaakt worden op een activiteitenblad in hun map. Deze zijn ook voor de groepsleerkracht in te zien, zodat zij in de klas op de ontwikkelingen kunnen inspelen.


Vanzelfsprekend worden ouders van de kinderen die op grond van testresultaten in aanmerking komen voor deze groepjes vooraf door de school geïnformeerd.