Kik

Omgaan met klachten en zorgen

School en bestuur doen er alles aan om klachten en zorgen te voorkomen. Toch kan het zijn dat er iets niet goed gaat. Daar kan een leerling, ouder of medewerker mee te maken krijgen. Voor die situaties heeft OOadA een klachtenregeling vastgesteld. De regeling beschrijft de stappen die een leerling, medewerker of ouder kan doorlopen als er klachten of zorgen zijn.

U vindt deze volledige regeling via de volgende link:

https://ooada.nl/voor-ouders/behandeling-van-klachten-en-zorgen. 

 

Eerst klachten uitpraten met degene om wie het gaat  

Er is natuurlijk een verschil tussen gewone klachten en klachten over grensoverschrijdend gedrag van een medewerker. Ons uitgangspunt is dat gewone klachten altijd eerst worden uitgepraat met de persoon op wie de klacht betrekking heeft. Pas als dat allemaal niet lukt, kunnen andere wegen worden bewandeld. Als een ouder bijvoorbeeld ontevreden is over de begeleiding van de leraar, dan wordt dat eerst met de leraar zelf besproken. Als dat niets oplevert volgt een gesprek met de directeur en pas daarna kan een stap richting schoolbestuur gezet worden. Datzelfde geldt voor medewerkers. 

 

De interne contactpersoon  

Als een leerling, medewerker of ouder even niet goed raad weet met een situatie of vastloopt, is het altijd mogelijk om met de klacht naar de interne contactpersoon te gaan. Elke school heeft één of twee interne contactpersonen aangesteld. De interne contactpersoon is niet degene die de klacht in behandeling neemt, maar zoekt samen met degene die klaagt een weg om de problematiek bespreekbaar te maken. 

Bij ons op school is de interne contactpersoon: 

 

Niels Postma

 

De externe vertrouwenspersoon  

De externe vertrouwenspersoon komt in beeld als een medewerker of ouder er binnen de school niet uitkomt met een klacht of als hij of zij zich afvraagt wat de beste manier is om de problematiek bespreekbaar te maken. De externe vertrouwenspersoon kan de melder van een klacht ondersteunen bij het zetten van vervolgstappen. De externe vertrouwenspersoon komt ook in beeld als er sprake is van mogelijk grensoverschrijdend gedrag van een medewerker. Onze externe vertrouwenspersoon is: 

 

Mevrouw Minke Fuijkschot 

Telefoon: 06-31631673 

Email: mfuijkschot@hetabc.nl 

 

Bemiddeling en mediation  

Als zich conflicten tussen ouders en school of tussen medewerker en leidinggevende voordoen, willen we deze graag oplossen. Om die reden is bemiddeling door een functionaris van het bestuur mogelijk. Als het gaat om een verstoorde verstandhouding, is het ook mogelijk om een externe mediator in te schakelen. 

 

Indienen van een klacht  

Medewerkers en ouders kunnen ook een officiële klacht indienen bij het schoolbestuur. Het bestuur zal die klacht alleen behandelen als de schooldirecteur bevestigt dat precies dezelfde klacht met hem of haar besproken is. Op basis van hoor en wederhoor zal het college van bestuur oordelen over de klacht. De klager ontvangt dat oordeel op schrift. 

 

De brief met een klacht kan gestuurd worden naar het adres: 

 

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 

t.a.v. het college van bestuur en o.v.v. ‘de klacht' m.b.t. 9e Montessorischool "De Scholekster"

Postbus 85191 

1007 EJ Amsterdam 

 

Mailen kan ook naar het adres: info@ooada.nl 

 

Landelijke klachtencommissie 

De Landelijke klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die advies uitbrengt over klachten en bezwaren van ouders. Deze stap volgt als ouders er met school en schoolbestuur niet uitkomen. Het bestuur wordt geacht op basis van dit advies een standpunt in te nemen over de afhandeling van de klacht. Overigens is het advies niet bindend. 

 

Landelijke Vertrouwensinspecteurs

Vertrouwensinspecteurs vormen een aanspreekpunt voor iedereen die bij de school betrokken is: leerlingen, ouders, schooldirecteuren, schoolbestuur, interne contactpersonen en externe vertrouwenspersonen. De vertrouwensinspecteurs hebben geen specifieke taak bij het behandelen van klachten. Zij zullen klachten dus niet zelf behandelen maar geven informatie en onafhankelijk advies in geval van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, (lichamelijk) geweld, grove pesterijen, extremisme, discriminatie, fundamentalisme etc. 

 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900- 111 3 111 

 

Meld-en aangifteplicht bij strafbare feiten 

Personeelsleden hebben de plicht om vermoedens van strafbare seksuele handelingen en/of ander grensoverschrijdend gedrag door een personeelslid, te melden bij de directie van de school en/of bij ons schoolbestuur. Het bestuur zal vervolgens contact opnemen met de vertrouwensinspecteur onderwijs. Na overleg hiermee en afhankelijk van de ernst van de situatie, wordt aangifte gedaan bij Justitie. 

 

Meldcode huiselijk geweld 

Sinds 2013 zijn scholen wettelijk verplicht om te werken met de Meldcode huiselijk geweld. 

De meldcode beschrijft in 5 stappen wat de school moet doen bij signalen van huiselijk geweld.