Kik

Volgen en verslagen

Een nieuw verslag met bijbehorend gesprek

 

Vanaf schooljaar 2018-2019 wordt er op De Scholekster gewerkt met een nieuw verslag. Het oudergesprek dat daarbij hoort, krijgt ook een andere vorm.

Hieronder wordt het doel en de achterliggende gedachte toegelicht.

 

Doel:

 

  • Kind betrekken bij zijn eigen ontwikkeling
  • Meer gepersonaliseerd verslag

 

Een meer gepersonaliseerd verslag waarin de ontwikkeling van een kind duidelijk zichtbaar wordt. Het kind zal betrokken worden bij zijn eigen voortgang en aanwezig zijn bij het gesprek met de ouders. Aan de hand van de leerlijnen die opgesteld zijn, waarin de 21ste eeuwse vaardigheden uitgewerkt zijn, beschrijven we de voortgang op verschillende ontwikkelgebieden.

 

Waarom:

 

  • Volgen van leer- en ontwikkellijnen
  • Onderwijs van de toekomst

 

Wij willen op De Scholekster kinderen eigenaar maken van hun eigen leerproces. Intrinsieke motivatie is essentieel bij het leren. Als de kinderen weten wat ze kunnen en wat een volgend doel is, zullen ze gemotiveerder zijn. De doelen die behaald kunnen worden, zijn uitgewerkt in leerlijnen die kunnen lopen van groep 1 tot en met 8. Voor leerkrachten, kinderen en hun ouders wordt zichtbaar gemaakt hoe de verschillende leerlijnen eruit zien.

Het volgen van de brede ontwikkeling staat centraal in het Montessorionderwijs en die ontwikkeling willen we zo goed mogelijk in beeld brengen. Vorderingen op het gebied van rekenen en taal  kunnen getoetst worden, maar er is veel meer dat kinderen moeten leren om succesvol te kunnen zijn. Niet alles wat de kinderen op school leren kan getoetst worden met een citotoets. Observaties en gesprekken moeten voor inzicht zorgen op gebieden als motorische ontwikkeling en sociale vaardigheden.

In het lesaanbod op De Scholekster proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij behoeftes van kinderen, maar ook bij de veranderende eisen van de maatschappij in deze tijd. In gesprek met de leerkracht moeten de kinderen grip krijgen op hun kunnen en op de te behalen doelen. Ook de (onderwijs) behoeften van de kinderen komen naar voren in een dergelijk gesprek met de leerkracht.

 

Hoe:

 

  • Observeren
  • Moderne werkwijzen
  • Gespreksmateriaal

 

De leerlijnen van het toekomstgericht onderwijs zijn uitgewerkt door de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). Door de opbouw van de verschillende ontwikkelgebieden duidelijk te hebben, weten leerkrachten waar ze op aan kunnen sluiten en waar ze naartoe kunnen werken met kinderen.

Sinds dit schooljaar werken we met de methode Leskracht. Deze methode voor Kosmisch onderwijs zorgt voor een compleet aanbod op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en biologie, maar ook wetenschap en techniek zijn geïntegreerd in deze methode. De methode werkt toekomstgericht. Dat betekent dat ict gebruik een grote rol speelt, maar ook andere 21ste eeuwse vaardigheden als samenwerken en presenteren komen ruimschoots aan bod. Met deze methode zorgen we voor input bij de leerlijnen die door het SLO uitgewerkt zijn.

Door kinderen grondig te observeren krijgt een leerkracht inzicht in het niveau en de vaardigheden van een leerling. Om het observeren aantrekkelijk te maken heeft de school een observatie- en registratiesysteem aangeschaft, dat heet Erik. Op een ipad kunnen leerkrachten korte notities en plannen noteren en het systeem ondersteunt door aan te geven welk kind meer in beeld gebracht dient te worden.

Het gesprek dat een leerkracht met een kind voert voordat het ouder- en kindgesprek plaatsvindt kan ondersteund worden met (een deel van) het Kind-Werk-Dossier.

De Scholekster heeft materiaal aangeschaft dat aansluit bij het Montessori-systeem. Daarin is de gewenste ontwikkeling van een kind tussen de 2 en 12 jaar opgenomen. Het dossier zal stapsgewijs ingevoerd worden in het verslag. Het geeft de leerkracht houvast om met het kind in gesprek te gaan, maar ook ouders krijgen met behulp van dit materiaal een duidelijk beeld van wat hun kind leert op school. De eerste twee modules die we uit het materiaal gaan implementeren in het verslag zijn ‘omgaan met jezelf’ en ‘omgaan met de ander’.

De cito toetsen zullen afgenomen worden vanaf groep 3 en geven een beeld van de cognitieve ontwikkeling van een kind. Daarmee volgen we de ontwikkeling op het gebied van rekenen, spelling, (begrijpend) lezen en studievaardigheden.


Wat:

 

  • Ouder- en kindgesprek in maart
  • Toetsuitslagen

 

Eén keer per jaar heeft de leerkracht een uitgebreid gesprek met een kind en zijn ouder(s). Een kind is dan al op de hoogte van wat er besproken zal worden. Bij de kleuters wordt er per kind gekeken of zijn aanwezigheid gewenst is. Na afloop van het gesprek krijgt het kind het ingevulde verslag mee naar huis. In dat verslag heeft de leerkracht bij de verschillende ontwikkelgebieden van het (toekomstgericht) onderwijs een toelichting gegeven van het niveau van het kind met eventuele praktijkvoorbeelden. Bij de keuze van de toe te lichten ontwikkelgebieden wordt gekeken naar de relevantie per leeftijd. Niet alle leerlijnen starten namelijk al in de onderbouw.

Ook zal een deel van het Kind-Werk-Dossier opgenomen worden in het verslag zodat ouders ook thuis nog de doorlopende ontwikkellijnen kunnen bestuderen.

Daarnaast ontvangt u vanaf groep 3 twee keer per schooljaar de toetsresultaten van uw kind. Deze krijgt u in een dichte envelop mee naar huis. Naar aanleiding van de resultaten kunt u uitgenodigd worden voor een gesprek of zelf om een gesprek met de leerkracht vragen. Bij deze gesprekken zijn geen kinderen aanwezig omdat de inhoud vaak te abstract is voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

 

 

Plusklas, Day a Week School (DWS).
Sommige leerlingen hebben op grond van hun prestaties en capaciteiten buiten de reguliere leerstof om extra uitdaging nodig. Voor die kinderen is er een gezamenlijke plusklas. De kinderen – afkomstig van de verschillende scholen – komen 1x per week bijeen onder begeleiding van speciaal daartoe opgeleide leerkrachten. Ze werken b.v. aan strategiespellen, een stukje uit de krant, een raadsel of een probleem waar gezamenlijk over gepraat en gedacht wordt. Er wordt ook gewerkt met verschillende denkstrategieën en de sociaal-emotionele ontwikkeling. De leerlingen schrijven iedere bijeenkomst de gemaakte afspraken in hun map. Die zijn ook voor de groepsleerkracht in te zien, zodat zij in de klas op de ontwikkelingen kunnen inspelen. Vanzelfsprekend worden ouders van de kinderen die op grond van testresultaten in aanmerking komen voor deze groepjes vooraf door de school geïnformeerd.

 

Speciale behoeften.
Elk kind heeft recht op zijn eigen ontwikkeling in zijn eigen tempo. Als er echter sprake is van een sterk afwijkende ontwikkeling, spreken wij van kinderen met speciale behoeften. Het kan zijn dat een kind veel langzamer leert of juist veel sneller dan gemiddeld; ook kan één bepaalde vaardigheid achterblijven. Een kind kan ook opvallend veel moeite hebben met samenspelen of met het omgaan met tegenslag of kritiek. Voor al deze situaties hebben we afspraken gemaakt binnen het samenwerkingsverband ‘Passend onderwijs’. Meer informatie hierover vindt u in de schoolgids.