Visie

De Scholekster is een openbare Montessorischool in de Amsterdamse ’Pijp’. Onze school is een bloeiende en groeiende school met ongeveer 250 kinderen. Een school met gedreven leerkrachten en met een veranderende populatie. De ideeën en uitgangspunten van Maria Montessori vormen de basis voor ons onderwijs. Waarbij de individuele ontwikkeling van de kinderen centraal staat: op cognitief-, sociaal-emotioneel en creatief gebied.

 

Wij streven ernaar de kinderen door vrije werkkeuze zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid voor het werk en het gedrag bij te brengen. De kinderen werken een groot deel van de dag zelfstandig en krijgen naast individuele instructies ook groepsinstructies per jaargroep of in kleine groepjes. Ieder kind werkt op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo, zodat er zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de individuele ontwikkeling en mogelijkheden van elk kind. Tijdens het individuele werken maakt de leerkracht een rondgang en observeert de leerkracht de kinderen tijdens het werk. Naast het individuele werk, worden er ook algemene lessen en groepslessen gegeven waarbij alle kinderen betrokken zijn.

 

Op onze Montessorischool werken wij met heterogeen samengestelde groepen, drie leeftijden per bouw. Door deze dynamiek ontstaat er de mogelijkheid voor de kinderen om elkaar lesjes te geven, elkaar te inspireren en elkaar uit te dagen. Ook verandert op deze manier elk jaar het kind van sociale positie in de groep. Hetgeen belangrijk is voor de persoonsontwikkeling van het kind. Daarnaast gaan de kinderen regelmatig op visite bij andere klassen. Op eigen initiatief gaan zij daar een dagdeel werken. Eens per maand worden er ook bouw doorbrekend creatieve activiteiten gedaan. De kinderen leren elkaar op deze manier goed kennen en dat zorgt voor een prettige en veilige sfeer in en om de school.

 

De lokalen zijn zo ingericht, dat de kinderen alles wat zij voor hun ontwikkeling nodig hebben, zelf kunnen pakken. Montessori spreekt van ‘de voorbereide omgeving’. De door Montessori ontwikkelde materialen in de klas passen precies bij de ontwikkelingsbehoeften van de desbetreffende leeftijdsgroep. Het materiaal dat de kinderen gebruiken, wordt door hen zelf weer op een vaste plek in de klas teruggelegd. Naast het werken volgens de aanpak van Maria Montessori doen wij ons best om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en deze, daar waar mogelijk, een plek te geven binnen onze school. Zo wordt er ook gebruik gemaakt van andere methodes om dat aan te vullen. Hierbij hoort een goede begeleiding van de leerkrachten, waarbij zij ingaan op de diverse behoeften van de kinderen, aansturen en loslaten. De kinderen doen zachtjes om de medeleerlingen niet in hun concentratie te storen. Montessori duidde dit aan met door het begrip: “Vrijheid in gebondenheid”. Alleen door respect voor elkaar op te brengen, is het mogelijk om tegelijkertijd met verschillende werkvormen in een groep te werken.

 

Wij zijn van mening dat een goede registratie (leerlingvolgsysteem) belangrijk is voor het geven van goed onderwijs. Juist omdat elk kind individueel werkt is het van belang dat er steeds bijgehouden wordt wat de vorderingen zijn. Het toetsen van kinderen is een manier om de individuele ontwikkeling bij te houden naast de observaties van de leerkrachten. De toetsen worden ook gebruikt als een hulpmiddel bij het signaleren van leerproblemen en om de kwaliteit in algemene zin te bewaken.